tuyển dụng nhân tài
vị trí của bạn:Xổ số bóng đá tỷ lệ cược cao được ông trời khuyên dùng > tuyển dụng nhân tài > Mẫu đơn đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu mới nhất? Cơ quan nào có quyền công bố hoạt động khu neo đậu?
Mẫu đơn đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu mới nhất? Cơ quan nào có quyền công bố hoạt động khu neo đậu?
ngày phát hành:2023-09-18 12:20    Số lần nhấp:52
Mẫu đơn đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu mới nhất? Cơ quan nào có quyền công bố hoạt động khu neo đậu? Trình tự công bố hoạt động khu neo đậu được quy định thế nào? Mẫu đơn đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu mới nhất?

Theo Mẫu số 18 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 08/2021/NĐ-CP thì mẫu đơn đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu mới nhất có dạng như sau:

Tải mẫu đơn đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu mới nhất tại đây

Mẫu số 18

Cơ quan nào có quyền công bố hoạt động khu neo đậu?

Thẩm quyền công bố hoạt động khu neo đậu được quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 08/2021/NĐ-CP như sau:

Công bố hoạt động khu neo đậu1. Thẩm quyền công bố hoạt động khu neo đậuCơ quan thỏa thuận thiết lập khu neo đậu quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định này đồng thời là cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động khu neo đậu....

Dẫn chiếu khoản 2 Điều 25 Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền thỏa thuận thiết lập khu neo đậu như sau:

Thiết lập khu neo đậu...2. Thẩm quyền thỏa thuận thiết lập khu neo đậua) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thỏa thuận thiết lập khu neo đậu trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, khu neo đậu có vùng nước vừa trên đường thủy nội địa quốc gia vừa trên đường thủy nội địa địa phương và các trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định;b) Sở Giao thông vận tải thỏa thuận thiết lập khu neo đậu trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và các trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.

Theo quy định trên, cơ quan có quyền công bố hoạt động khu neo đậu là Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Sở Giao thông vận tải, cụ thể:

+ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có quyền công bố hoạt động khu neo đậu trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, khu neo đậu có vùng nước vừa trên đường thủy nội địa quốc gia vừa trên đường thủy nội địa địa phương và các trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.

+ Sở Giao thông vận tải có quyền công bố hoạt động khu neo đậu trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và các trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.

Khu neo đậu

Khu neo đậu (Hình từ Internet)

Trình tự công bố hoạt động khu neo đậu được quy định thế nào?

Trình tự công bố hoạt động khu neo đậu được quy định từ khoản 3 Điều 26 Nghị định 08/2021/NĐ-CP như sau:

Công bố hoạt động khu neo đậu...2. Hồ sơ công bố khu neo đậua) Đơn đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu theo Mẫu số 18 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;b) Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng;c) Bình đồ khu vực khu neo đậu;d) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phao neo (nếu dùng phao neo);đ) Biên bản nghiệm thu rà quét vật chướng ngại.3. Trình tự công bố hoạt động khu neo đậua) Chủ đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu;b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố hoạt động khu neo đậu;c) Quyết định công bố hoạt động khu neo đậu theo Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Cơ quan công bố hoạt động khu neo đậu có trách nhiệm gửi quyết định công bố hoạt động cho chủ đầu tư, Cảng vụ, Chi cục đường thủy nội địa khu vực và tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định.4. Trường hợp cần thiết, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,tuyển dụng nhân tài Sở Giao thông vận tải quyết định thiết lập và công bố hoạt động khu neo đậu để phục vụ phương tiện neo đậu, tránh trú bão, lũ trên đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý. Trước khi công bố hoạt động khu neo đậu, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải phải khảo sát, lập hồ sơ theo quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều này.

Như vậy, chủ đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ công bố khu neo đậu được quy định tại khoản 2 Điều 26 nêu trên trực tiếp hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố hoạt động khu neo đậu.

Cơ quan công bố hoạt động khu neo đậu có trách nhiệm gửi quyết định công bố hoạt động cho chủ đầu tư, Cảng vụ, Chi cục đường thủy nội địa khu vực và tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định.

Trần Thị Tuyết Vân